Art. 1: Aanvaarding algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden van  De kracht van Zachththeid zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door Joke Van Hecke en/of De kracht van Zachtheid worden gesloten.
Elke inschrijving op de nieuwsbrief, relaxtips/oefeningen, alsook elke gemaakte reservatie voor een relaxatiesessie, sessie holistic pulsing, oriëntatiegesprek, individuele herstellende yoga, groepsles, workshop, wandelsessie aankoop van producten uit de webshop of lezing online of telefonisch door de klant betekent dat de klant kennis genomen heeft van de algemene voorwoorden en hiermee akkoord gaat.
Betwisting van de algemene voorwaarden dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren.
De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.dekrachtvanzachtheid.be en/of de offerte. 

Art. 2: Betalingsvoorwaarden 

 1. De facturen opgesteld door De kracht van Zachtheid dienen door de klant betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum op rek.nr BE09 7360 5118 6257
  Bij het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden zal de factuur van rechtswege en zonder in gebreke stelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro als schadebeding.
  Tevens behoudt De kracht van Zachtheid zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
  De gerechtskosten als gevolg van de niet-betaling zijn ten koste van de klant.

 2. Indien met de klant schriftelijk is overeengekomen om te betalen in termijnen dient de betaling te zijn voldaan voor de aanvang van de sessie.

 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd zal de factuur altijd per e-mail verstuurd worden.

 4. Betwisting van de factuur dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren. 

 5. Elke inschrijving, alsook elke bestelling via mail, website, Messenger, facebook-bericht, webshop … is effectief en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

 6. Bij relaxatie-trajecten (zowel face to face als online) wordt het totale bedrag betaald voor de aanvang van de coaching. 

Art. 3: Prijzen/producten 

 1. De prijzen voor holistic pulsing, relaxatietherapie, oriëntatiegesprek, individuele herstellende yoga, groepslessen, wandelsessies, workshops en de verkochte producten in de webshop zijn de prijzen die vermeld staan op de website of op de offerte.

 2. De prijs van de offerte is gebaseerd op de informatie die op het moment van aanvraag beschikbaar is.

 3. Prijsverhogingen van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen.

 4. Alle prijzen vermeld op de website of de offerte zijn inclusief BTW.

Art 4: Voorwaarden Verkoop op afstand goederen en digitale content

1. De koper dient de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn te aanvaarden.
De kracht van zachtheid/Joke Van hecke behoudt zich steeds het recht om een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een koper om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke pas aanvaard als de koper zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke de koper hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de koper opgegeven mailadres. In dit geval kan de koper ervoor kiezen de bestelling te annuleren. De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke zal dan het door de koper voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

2. De prijzen van artikelen aangeduid op de webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

3. De artikelen uit de webshop worden op kosten van de koper verzonden naar het door de koper aangegeven adres in België of Nederland. De door de koper te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de koper de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van digitale content (e-books, online cursus…) worden geen verzendkosten aangerekend.

4. De koper van een product uit de webshop heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op digitale content (zie verder). De koper kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke, kortendam 35, 9940 Evergem.

Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. 
De koper is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan de verkoper te melden. Klachten zullen door De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de koper heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): dekrachtvanzachtheid@hotmail.com of De kracht van zachtheid, kortendam 35, 9940 Evergem België.

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.
In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de koper.

Voor digitale content geldt er geen retourrecht zodra de koper toegang heeft gekregen tot de content. Bij bevestiging van een digitale content bestelling is de koper er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de koper afstand van zijn retourrecht voor digitale content.

5. De koper en De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke door partijen worden aanvaard als bewijs.

F. Betaling
De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact. 

Art. 4: Annulering door de klant/niet komen opdagen/te laat komen 

 1. De sessies holistic pulsing, relaxatietherapie, oriëntatiegesprek, wandelsessies en individuele herstellende yoga dienen geannuleerd te worden ten laatste 24 uur op voorhand, zo niet is de klant het volledige bedrag van de sessie verschuldigd.

 2. Bij het niet komen opdagen voor een groepsles yoga, een workshop, een workshop, cursus of traject is de klant het volledige bedrag verschuldigd zoals vermeld op de website, de offerte, het facebook-evenement of elke schriftelijke mededeling van het bedrag. 

 3. Bij annulering van een workshop, traject (met uitzondering van de workshopreeks “Stress van stress – ontdek hoe stress je in beweging brengt) of cursus met een specifieke begindatum zijn er geen kosten verschuldigd tot 4 weken voor de aanvang van de cursus.  
  Bij annulering tussen de 4 en de 2 weken voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 50 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering tussen de 2 weken en 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 75 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 100 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Als tijdstip van annulering geldt de datum van het aangetekend schrijven aan De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke met de vermelding van het annuleren van de workshop, het traject of de cursus.

 4. Bij annulering van de workshopreeks: Stress van stress- ontdek hoe stress je in beweging brengt ism HorseNature wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. De deelnemer kan wel de gemiste en daaropvolgende sessies inhalen wanneer de volgende workshopreeks wordt georganiseerd. 

 5. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke is niet verantwoordelijk wanneer de klant te laat arriveert op zijn afspraak.  De duur van de afspraak kan nier verlengd worden en het volledige bedraagt dient betaald te worden.

 6. De kracht van Zachtheid is niet aansprakelijk wanneer de klant een traject vroegtijdig wil stopzetten en het volledige afgesproken bedrag blijft verschuldigd. 

Art. 5:  Annulering door De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke 

 1. Workshops en cursussen kunnen geannuleerd worden als er onvoldoende inschrijvingen zijn, bij ziekte, familiale omstandigheden, overmacht en indien De kracht van Zachtheid voor de uitvoering van haar product afhankelijk is van derden.   Het bedrag wordt integraal terugbetaald.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 2. Individuele sessies kunnen verplaatst worden door De kracht van Zachtheid bij ziekte, familiale omstandigheden en overmacht.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 3. De kracht van Zachtheid kan ten alle tijden een klant weigeren  

Art. 6: Aansprakelijkheid 

 1. De holistic pulsing, relaxatietherapie, oriëntatiegesprek, individueel herstellende yoga, wandelsessies, workshops, cursussen, trajecten en producten uit de webshop zijn onder geen beding een vervanging voor psychologische of medische hulp.

 2. De holistic pulsing, relaxatietherapie, oriëntatiegesprek, individueel herstellende yoga, wandelsessies, workshops, cursussen, trajecten en producten uit de webshop van De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke helpen jou in jouw persoonlijke groei en het ontwikkelen van meer innerlijke en fysieke rust.

 3. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na een individuele relaxatiesessie, sessie holistic pulsing, oriëntatiegesprek, relaxatietraject,  wandelsessie, workshop, cursus of na het gebruik van een product uit de webshop van De kracht van zachtheid/Joke Van Hecke.

 4. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke adviseert bij aanvang van de sessies relaxatietherapie en groeplessen yoga een doktersbezoek om medische klachten uit te sluiten en is niet verantwoordelijk voor de nalatigheid hierin van de klant.

 5. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke geeft enkel oefeningen ter verlagen van het spanningsniveau en geeft advies. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij maakt, de handelingen die hij doet en beslissingen die hij neemt tijdens of na een sessies relaxatietherapie/individueel herstellende yoga. 

 6. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke uitdrukkelijk om elke medische behandeling/diagnose en medicijngebruik schriftelijk te melden en is niet verantwoordelijk indien de klant deze informatie achterhoudt.

Art. 7: Privacy 

De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.  Ga naar privacy-verklaring voor een gedetailleerde uitleg.

Art. 8: Klachten 

Elke klacht over een dienst van De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke dient schriftelijk te gebeuren tijdens de dienst of binnen de 24u na de dienst.

Art. 9: Betwistingen 

In geval van betwisting van de facturen en/of de diensten van De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke zijn enkel het vredegerecht Gent of de rechtbank van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  Op al de overeenkomsten van De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke is uitsluitend het Belgische recht van toepassing